RODO

Klauzula Informacyjna Dla Klientów oraz Współpracowników Handlowych

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MARCYŚ” Dystrybucja Tomasz Dzido z siedzibą Krzeszowska 68F, 23-400 Biłgoraj.

 2. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu przetwarzania. Mają Państwo również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.

 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Państwa ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

 5. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Państwa ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

 7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych, informatycy. Ponadto dane będą przetwarzane przez Biuro Rachunkowe, a także w przypadku takiej konieczności przez naszych prawników.

 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.

 10. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich.

 11. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu: dystrybucja@marcys.pl.